Theo tthông tin từ Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm nay, mức bội chi ngân sách hiện đã lên tới 154.200 tỷ đồng.

Thu duoc 6 dong ngan sach phai mang 1 dong di tra no - Anh 1

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2016 ước đạt 665.200 tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm. Trong khi đó, tổng chi ước tính đạt 819.400 tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán năm.

Về cơ cấu thu ngân sách 9 tháng qua, thu nội địa đạt 536.3000 tỷ đồng, bằng 68,3%; thu từ dầu thô đạt 28.400 tỷ đồng, bằng 52%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 97.4000 tỷ đồng, bằng 56,6%. Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt thấp chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu giảm và tác động của chuyển hướng thương mại, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa nhập khẩu khi tham gia các hiệp định thương mại tự do làm giảm nguồn thu ngân sách Trung ương .

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2016, tổng chi ngân sách ước đạt 819.400 tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán năm. Trong đó, đáng lưu ý, số tiền chi trả nợ và viện trợ đạt tới 109.800 tỷ đồng. Như vậy, bình quân cứ thu được 6 tỷ đồng thì ngân sách nhà nước lại phải trích 1 tỷ đồng đi trả nợ và viện trợ.

Uyên Linh