Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.

Chi tiết toàn thông tư xin xem tại đây - Click Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp để Download toàn văn bản