Thông tin chỉ số ô nhiễm không khí Hà Nội đứng thứ 2 thế giới có thể chưa khách quan, do việc đo chỉ số không khí phải đo từ nhiều điểm khác nhau.

Chất lượng không khí tại Hà Nội được đo tại Trạm Nguyễn Văn Cừ với số ngày trong năm 2014 ở mức kém chiếm tỷ lệ hơn 50% tổng số ngày quan trắc trong năm. Các khí N02, S02, C0 đều vượt ngưỡng giới hạn cho phép.

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội còn xuất phát từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, làng nghề trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay, việc quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội vừa thiếu cả về con người và cơ sở vật chất.

Mới đây, trạm đo lường chất lượng không khí đặt tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã đưa ra số liệu thông báo, TP Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 2 trên thế giới. Số liệu này có thể chưa khách quan, do việc đo chỉ số không khí phải đo từ nhiều điểm khác nhau. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh báo thực sự đối với tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội.