Trong phiên họp ngày 7-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 với 420/428 Đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Nghị quyết nêu rõ, về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 nêu rõ, năm 2016, trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng và kim ngạch xuất khẩu chưa đạt chỉ tiêu so với kế hoạch; cơ cấu lại kinh tế còn chậm; xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán, lũ lụt và sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống người dân; tình trạng tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng.

Thong qua Nghi quyet ve ke hoach phat trien kinh te-xa hoi nam 2017 - Anh 1

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

Mục tiêu năm 2017 là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ trong thực hiện ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân...Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tập trung tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6 - 7%;Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 25,5 giường (không tính giường trạm y tế xã); Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, TANDTC, Viện KSNDTC, Kiểm toán Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

1. Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; phát triển thị trường mua bán nợ, kiểm soát chặt chẽ, xử lý hiệu quả nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn hệ thống và quyền lợi người gửi tiền.

2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các giải pháp tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, loại bỏ rào cản bất hợp lý. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính...

3. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tài chính và Kế hoạch đầu tư công trung hạn, tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Quan tâm bố trí vốn đầu tư công cho xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn, các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, các địa phương chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển; Triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết của Quốc hội...

4. Tập trung chỉ đạo, có biện pháp xử lý sớm các dự án có sử dụng vốn nhà nước đầu tư lãng phí, kém hiệu quả, làm rõ và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

5. Thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị quyết 76/2013/QH13 và các chương trình mục tiêu về an sinh xã hội; Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

6. Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu COP-21 và các giải pháp tổng thể phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ưu tiên những vùng bị ảnh hưởng nặng. Triển khai hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân sau sự cố ô nhiễm môi trường biển.

7. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch. Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

8. Khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm sát hoạt động tư pháp. Xử lý hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

9. Tiếp tục đưa quan hệ đối ngoại với các đối tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Nhà nước và ngoại giao nhân dân.

10. Nắm chắc diễn biến tình hình trong và ngoài nước, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại để chủ động giải quyết mọi tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

11. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác báo chí, truyền thông. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, đúng đắn về tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tạo đồng thuận xã hội. Xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về báo chí.