Tin từ Bộ GDĐT ngày 18.11 cho biết, hiện nay qua kiểm tra của Bộ GDĐT, báo cáo của một số sở GDĐT và trên các phương tiện thông tin đại chúng, ở một số vùng số học sinh (HS) phổ thông bỏ học tăng lên, nhất là các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu vùng xa, bị thiệt hại do thiên tai.