1. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng số 4150-VN của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) và khoản viện trợ không hoàn lại số TF 05632 của Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) để thanh toán cho những chi phí của dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT3). Ban Quản lý Dự án 6 (PMU6) đại diện cho Bộ GTVT đã ủy quyền cho Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng - Sở Giao thông vận tải Cao Bằng (PPMU Cao Bằng), mời các Nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu xây dựng công trình thuộc Chương trình thử nghiệm mặt đường giai đoạn III thuộc Dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT3), tỉnh Cao Bằng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Anh (DFID); Công trình: Đường Hồng Việt - Lam Sơn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Mã số: RT3-05-87-02 như sau:

TT Tên gói thầu Tên công trình Mã số thầu Chiều dài tuyến (km) Số tiền bảo lãnh dự thầu cần phải có(đồng VNĐ) 01 Gói thầu xây lắp + thí nghiệm đặc biệt Hồng Việt - Lam Sơn RT3-05-87-02 4.375 120.000.000 2. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 5 năm 2004 đều có thể tham dự. Các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam có thể dự thầu nếu họ chứng minh được rằng họ: (1) độc lập về pháp lý và tài chính; (2) hoạt động theo luật thương mại; và (3) không phải là đơn vị trực thuộc Bên vay (Chủ đầu tư và Chủ quản dự án); và (4) không phải là đơn vị quân đội hay đơn vị an ninh hoặc doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an. Để làm rõ điều kiện (3), các doanh nghiệp sau đây không được nộp hồ sơ tham gia đấu thầu: - Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải; và - Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Cao Bằng. 3. Các nhà thầu được phép tham gia đấu thầu mà không cần đăng ký tên trong Cơ sở dữ liệu Nhà thầu của Chính phủ hay bất kỳ hệ thống đăng ký nào khác. 4. Mọi cá nhân đều có quyền trực tiếp mua hoặc đề nghị gửi Hồ sơ mời thầu (HSMT) qua đường bưu điện kể từ ngày 29-3 đến ngày 27-4-2011 trong giờ hành chính (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), sau khi trả một khoản phí không hoàn lại là: 1.000.000 đồng (một triệu đồng tiền Việt Nam) cho mỗi bộ HSMT. Nếu nhà thầu muốn mua HSMT qua đường bưu điện, nhà thầu đó sẽ phải gửi kèm số tiền bổ sung là 200.000 đồng. Ngoài điều kiện phải thanh toán phí theo yêu cầu nói trên, không có điều kiện nào khác được đặt ra đối với việc mua Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ: Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng - Sở Giao thông vận tải Cao Bằng; địa chỉ: Số 17, đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 5. Hồ sơ dự thầu (HSDT) có hiệu lực trong chín mươi ngày (90) sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu (BLDT) như quy định tại bảng trên, HSDT phải được giao tận nơi hoặc gửi qua đường bưu điện tới Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng - Sở Giao thông vận tải Cao Bằng; địa chỉ: Số 17, đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng không muộn hơn 8 giờ 30 phút, ngày 28-4-2011, HSDT sẽ được mở ngay sau khi hết hạn nộp tại chính địa điểm tiếp nhận Hồ sơ dự thầu trước sự có mặt của các nhà thầu và đại diện cộng đồng có nguyện vọng tham dự. Hồ sơ dự thầu nộp sau hạn cuối cùng nộp hồ sơ sẽ không được chấp nhận và được gửi trả lại nguyên vẹn. Bên mời thầu không chịu trách nhiệm về bất kỳ HSDT nào nhận được qua đường bưu điện sau hạn cuối cùng được quy định rõ trong Hồ sơ mời thầu. 6. Để biết thêm thông tin về HSMT, đề nghị liên lạc với: - Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng - Sở Giao thông vận tải Cao Bằng. Địa chỉ: Số 17, đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Tel: 026.3858.506 Fax: 026.3854.050 Email:ppmucaobangÚgmail.com - Phòng điều hành Dự án 1 - Ban Quản lý Dự án 6 (PMU6). Địa chỉ: Số 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Tel: 04.38513655. Fax: 04.38510857 Email: gtnt3—pmu5Uyáhoo.com 7. Nhà thầu phải nộp kèm Hồ sơ dự thầu những thông tin về năng lực theo quy định trong HSMT. Thông tin về năng lực sẽ được chủ đầu tư đánh giá theo tiêu chuẩn năng lực quy định trong HSMT để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực thực hiện Hợp đồng. 8. Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, một cách riêng rẽ, phải tuyên bố một công ty là không đủ tư cách hợp lệ, vĩnh viễn hoặc trong một thời gian được tuyên bố rõ, để được trao hợp đồng sử dụng nguồn tài trợ của Chính phủ Việt Nam hoặc Ngân hàng Thế giới, nếu bất kỳ lúc nào Chính phủ hoặc Ngân hàng Thế giới xác định được rằng công ty đó, trực tiếp hoặc thông qua một trung gian, có hành động tham nhũng, gian lận, thông đồng hoặc ép buộc, trong cạnh tranh để giành một hợp đồng hoặc trong khi thực hiện hợp đồng.