Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Thong bao dang ky mua co phan khoi luong lon qua dau gia - Anh 1

I. Tình hình đặc điểm của cá nhân đăng ký mua

1. Họ và tên: PHẠM THANH TIẾN

2. Ngày sinh: 11/07/1975

3. Số CMND: 024486348 Ngày cấp: 15/02/2006 Nơi cấp: CA. Thành phố Hồ Chí Minh

4. Địa chỉ thường trú: 26 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hố Chí Minh

5. Địa chỉ liên lạc: 8/1/5 Đường 55, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hố Chí Minh

6. Điện thoại: 0919666688 Fax: 0822211666

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu

III. Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:
Không có

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá
1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của cá nhân và người có liên quan
1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của cá nhân: 850.000 cổ phần, chiếm 34% vốn điều lệ.
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của cá nhân: 850.000 cổ phần, chiếm 34% vốn điều lệ.
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Đầu tư tài chính