Ban Đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán tiếp Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam. Nội dung cụ thể như sau: