Ngày 9-4, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức lấy ý kiến cho dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống ma túy. Vấn đề thời gian cai nghiện bắt buộc được các đại biểu sôi nổi bàn luận theo hướng cần “mềm hóa” cho phù hợp với các loại đối tượng