Thiếu Lâm Tự, cái nôi của tinh hoa võ học Trung Quốc, đồng thời cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều siêu sao hành động cho điện ảnh thế giới, đã chứng minh: Ngay cả tăng lữ cũng rất biết kinh doanh.