Hỏi chuyện ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)...