XHTTOnline: Bạn vào trang chủ, đăng ký một tài khoản để bắt đầu quá trình thực hiện tạo font chữ cho riêng mình. Sau đó bạn vào email và kích hoạt từ dòng link mà trang web gởi về để hoàn tất quá trình đăng ký.