Sản xuất năng lượng từ nước tiểu? Một nhà khoa học Mexico tin rằng đó là chuyện khả thi