Chào bé, kô biết bé tên gì, cho Panda làm quen nha .Mời bạn qua nhà Panda chơi nào.

Chào bé, kô biết bé tên gì, cho Panda làm quen nha .Mời bạn qua nhà Panda chơi nào.