TP - Phát huy những tiện ích của công nghệ thông tin và góp phần nâng cao chất lượng công việc học tập lý luận chính trị, mới đây, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành Hướng dẫn tổ chức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet.

Theo đó, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc sẽ thiết kế chương trình phần mềm thi trực tuyến, xây dựng ngân hàng câu hỏi và hệ thống tài liệu tham khảo. Cuộc thi sẽ được triển khai phát động và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên vào đầu năm 2014.

Mai Xuân Tùng