Cuộc thi thuyết trình tiếng Anh đã bước vào chặng cuối. Sự hấp dẫn, tính chất quyết liệt của cuộc thi ngày càng thể hiện đậm nét.