(PL)- Theo dự thảo quy định về việc thi nâng ngạch giáo viên THPT lên giáo viên THPT cao cấp của Bộ GD&ĐT ngày 8-4, công chức, viên chức phải đủ 10 tiêu chuẩn sau mới được dự thi: