Nhiều đơn vị tổ chức chỉ coi các cuộc thi là thương vụ để làm ăn, “chạy” được tài trợ là tổ chức thi để kiếm tiền bỏ túi