(Chinhphu.vn) – Từ ngày 6/11/2010, ngoài các hình thức khác về giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KHCN) được lựa chọn việc sử dụng đất theo một trong hai hình thức: cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất.

Đây là một trong những nội dung của Nghị định 96/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp KHCN. Theo Nghị định mới ban hành, doanh nghiệp KHCN được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ kể từ khi có thu nhập chịu thuế với điều kiện: doanh thu của các sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KHCN trong năm thứ 1 từ 30% tổng doanh thu trở lên, năm thứ 2 từ 50% tổng doanh thu trở lên và năm thứ 3 trở đi từ 70% tổng doanh thu trở lên của doanh nghiệp KHCN. Ngoài ra, cán bộ, viên chức thuộc tổ chức KHCN công lập đã được ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ được bảo lưu hệ số lương trong thời gian tối đa 18 tháng kể từ ngày chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp KHCN nếu có mức lương tại doanh nghiệp KHCN thấp hơn mức lương tại tổ chức KHCN trước khi chuyển đổi, sau đó được sắp xếp lại theo thang, bảng lương áp dụng đối với doanh nghiệp. Gia hạn thời gian chuyển đổi hình thức hoạt động Nghị định mới yêu cầu tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KHCN chưa tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2013 phải tổ chức và hoạt động theo một trong hai hình thức: 1- Tổ chức tự trang trải kinh phí và 2- Doanh nghiệp KHCN, hoặc được sáp nhập, giải thể. Quy định cũ thời hạn chuyển đổi cuối cùng là chỉ đến tháng 12/2009. Đồng thời, Chính phủ bổ sung quy định mới rằng kinh phí hoạt động thường xuyên (bao gồm tiền lương, tiền công và tiền chi hoạt động bộ máy) của các tổ chức KHCN trên sẽ do ngân sách nhà nước cấp theo phương thức khoán đến hết ngày 31/12/2013. Ngoài ra, tổ chức KHCN hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà nước phải kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động trước ngày 31/12/2011 để được ngân sách nhà nước tiếp tục đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên theo nhiệm vụ được giao. Thu Nga