Kể từ ngày 01/7/2016 Công ty CP VTĐS Sài Gòn xin tổ chức chạy thêm các đoàn tàu du lịch chất lượng cao đến Phan Thiết, Nha Trang.