Các doanh nghiệp đang được Bộ Tài chính cân nhắc cho phép bổ sung nhiều loại chi phí được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng ngay cho kỳ tính thuế năm 2007.