Theo Công ty Điện lực 3 (PC3), đến ngày 10-4, có mười nhà máy thủy điện ở miền trung, Tây Nguyên được triển khai xây dựng với tổng công suất 384,6 MW.

Trong đó, năm nhà máy đã đi vào vận hành có tổng công suất 71,6 MW là: H'Chan, Đray - H'linh 2, Ea Krong Râu, Khe Diên và Bình Định; các nhà thầu đang thi công nhanh năm công trình có tổng công suất 313 MW là: A Lưới, Krông H'năng, Sông Tranh, Đăk Rông 1, Đăk Pône. Với việc xây dựng các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ ở miền trung, Tây Nguyên không chỉ tăng nguồn điện tại khu vực, mà còn góp phần tạo môi trường sinh thái, hạn chế lũ quét về mùa mưa, chống hạn về mùa khô.