(Vietstock) - Trong tháng 10/2011, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết đã có thêm 46 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 24 tổ chức và 22 cá nhân được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Như vậy, tính đến ngày 31/10/2011, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 15,484 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 1,668 nhà đầu tư tổ chức và 13,816 nhà đầu tư cá nhân.