Bộ VHTT&DL vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo các di tích: đình An Trí, đình Hòa Mỹ và nhà Tổ di tích chùa Cát Bi.

Them 3 di tich tai Ha Noi duoc cap kinh phi ton tao - Anh 1

Theo đó, Bộ VHTT&DL thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình An Trí, gồm: Tiền tế và Hậu cung; đình Hòa Mỹ gồm: Nghi môn, đình chính (Đại bái và Hậu cung), Tả mạc, Hữu mạc và hạng mục nhà Tổ di tích chùa Cát Bi.

Căn cứ vào nội dung tu bổ, tôn tạo, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo các hạng mục của 3 di tích nêu trên theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, trình Bộ VHTT&DL thẩm định.

Hà Việt