Là cuốn khảo cứu lịch sử - xã hội của tác giả Đào Trinh Nhất, bàn đến hai vấn đề quan trọng của xã hội Việt Nam cận hiện đại: mối quan hệ Việt – Hoa và vấn đề di dân.

The luc khach tru va van de di dan vao Nam Ky - Anh 1

“Khách trú” chỉ những người Hoa sống ở Việt Nam. Sách chia 2 phần rõ rệt: “Thế lực các chú trong Nam kỳ” và “Bàn việc di dân vào Nam kỳ”.

Sau gần 100 năm, cuốn sách không chỉ cung cấp tư liệu về một giai đoạn lịch sử, xã hội đã qua, mà vẫn giữ nhiều giá trị.

Nhà nghiên cứu dân tộc học Nguyễn Mạnh Tiến cho rằng: “Đọc “Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ” trong thời hiện đại, để hiểu hơn về xã hội Việt Nam trong quá khứ, đồng thời, còn là nhằm kiến thiết một hiện tại…

Ấn bản mới vừa được Tao Đàn và NXB Hội Nhà văn xuất bản, theo ấn bản của nhà in Thụy Ký năm 1924, có bổ sung một số chú thích để độc giả tiện theo dõi.

Thư Thư