VinaCorp- Công ty cp Thế kỷ 21 công bố kết quả kinh doanh năm 2010, tổ chức kiểm toán là Công ty TNHH BDO Việt Nam.

Theo số liệu kiểm toán hợp nhất, tổng tài sản tính đến thời điểm 31/12/2010 đạt 577,17 tỷ đồng. Tổng doanh thu của Thế kỷ 21 trong năm 2010 là 122,5 tỷ đồng, bằng 1,5 lần năm 2009. Kỳ này giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với năm trước, tuy nhiên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh thu về của công ty cũng khá cao đạt 57,6 tỷ đồng, bằng 172,4% năm 2009. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cả công ty đạt 69,8 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 64,5 tỷ đồng. Chỉ tiêu lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) năm 2010 được cải thiện so với năm trước, đạt 4.200 đồng/cp so với 3.841 đồng năm 2009. Vốn chủ sở hữu là 490 tỷ đồng, trong đó thặng dư vốn cổ phần đạt 146,7 tỷ đồng.