(GameK) – Sẽ có một hệ thống nhiệm vụ Thần Nguyệt Cốc hoàn toàn mới trong bản cập nhật game tháng 2 của Thế giới hoàn mỹ.