(ĐTCK-online) HOSE vừa có thông báo về việc thay đổi giá trị tài sản ròng từ ngày 27/8 đến ngày 3/9 của các quỹ Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4), Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) và Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1).

Cụ thể, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ của Quỹ VFMVF4 tăng 1,96% từ 13.514 đồng lên 13.779 đồng. Còn, NAV của Quỹ MAFPF1 tăng 187 đồng, tương đương tăng 2,6% từ 7.195 đồng lên 7.382 đồng. Bên cạnh đó, Quỹ VFMVF1, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ tăng 3,3% từ 25.201 đồng lên 26.029 đồng.