Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tại Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 - TNHH MTV và các đơn vị thành viên.

Thời hạn thanh tra tại mỗi đơn vị theo quy định, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn Thanh tra gồm 06 người, do bà Nguyễn Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn.

Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng tại Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 - TNHH MTV và các đơn vị thành viên; phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm (nếu có), báo cáo Chánh Thanh tra, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Quý