Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Vĩnh Phúc và các dự án (D.A).

Các D.A được thanh tra: D.A trọng điểm, cấp bách cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đê tả sông Lô, huyện Sông Lô; D.A xử lý khẩn cấp sạt lở bờ khu vực kè Đại Định - xã Cao Đại và khu vực thôn Cam giá, xã An Trường, thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường và D.A cấp bách kè chống sạt lở bờ tả sông Phó Đáy, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn Thanh tra gồm 06 người, do ông Dương Thành Phố, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn.

Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão và các D.A nêu trên; phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế chính sách trong hoạt động đầu tư xây dựng để đề nghị bổ sung, sửa đổi; kiến nghị xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân có sai phạm (nếu có), báo cáo Chánh Thanh tra, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Quý