* Từ đầu tháng 7 sẽ tiến hành kiểm tra chính thức(HNM) - Bài “Thanh tra công vụ cần thuốc tăng lực” (báo Hànôịmới số ra ngày 22-6) đặt vấn đề: đã đến lúc Bộ Nội vụ cần ngừng lại việc thí điểm để tạo dựng tính chuyên nghiệp cũng như khắc phục những hạn chế của  thanh tra công vụ (TTCV).