Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định thanh tra công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng và thực hiện theo quy hoạch được duyệt tại tỉnh Lào Cai.

Thời kỳ thanh tra: Giai đoạn 2011 - 2015.

Đoàn Thanh tra gồm 5 thành viên, do ông Trần Đức Lực, Trưởng phòng Tổng hợp làm Trưởng đoàn.

Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh Lào Cai; phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế chính sách trong công tác quy hoạch xây dựng, trong hoạt động xây dựng để kiến nghị bổ sung, sửa đổi; xử lý và kiến nghị xử lý những tổ chức, cá nhân có sai phạm; báo cáo Chánh Thanh tra, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Trần Quý