Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý 3 và kế hoạch công tác quý 4/2016.

Theo đó, trong quý 3, toàn ngành đã triển khai 2.092 cuộc thanh tra hành chính và 74.578 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm 42.656 tỷ đồng, 347 ha đất; kiến nghị thu hồi 33.966 tỷ đồng và 43 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 8.689 tỷ đồng, 304 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 436 tập thể, cá nhân; ban hành 44.441 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 1.146 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra làm rõ 16 vụ, 30 đối tượng.

Thanh tra Chinh phu phat hien hon 42.600 ty dong sai pham trong quy 3 - Anh 1

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận 03 cuộc thanh tra; tiếp tục xây dựng báo cáo, hoàn thiện 11 kết luận thanh tra và tiến hành 15 cuộc thanh tra; thông báo kết luận 04 cuộc thanh tra. Qua kết luận 3 cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 8.356 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 3.265 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 5.091 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra làm rõ 01 vụ việc, 18 đối tượng.

Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 2.063 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành kết luận 1.176 cuộc, tổng hợp kết quả từ các cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện vi phạm với số tiền 2.162 tỷ đồng, 347 ha đất, kiến nghị thu hồi 1.202 tỷ đồng và 43 ha đất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 959 tỷ đồng, 304 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính các tập thể, cá nhân vi phạm, chuyển cơ quan điều tra làm rõ 15 vụ, 12 đối tượng.

Thanh tra chuyên ngành: Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 74.578 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 138.202 tổ chức, cá nhân, phát hiện 55.487 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền 32.138 tỷ đồng , kiến nghị thu hồi 29.499 tỷ đồng ; đã ban hành 44.441 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.146 tỷ đồng.

Về công tác giám sát, thẩm định và xử lý về thanh tra, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 760 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra; đã xử lý, thu hồi 316 tỷ đồng, 29 ha đất; xử lý hành chính 251 tổ chức, 634 cá nhân, khởi tố 6 vụ và 9 đối tượng.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra 08 kết luận thanh tra, kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức là: đã xử lý, thu hồi 280 tỷ đồng; kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Nghị định 33/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định về thực hiện kết luận thanh tra tại một số địa phương.

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 752 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã thu hồi 36 tỷ đồng, 29 ha đất; đôn đốc xử lý hành chính 251 tổ chức, 634 cá nhân; khởi tố 06 vụ, 09 đối tượng.

Hòa Lộc