Ngày 19-10, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định thanh tra số 301/QĐ-TTTP về thành lập Đoàn thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Truyền máu huyết học và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Thanh tra 3 benh vien tai TP Ho Chi Minh - Anh 1

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Theo đó, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố, đoàn thanh tra có nhiệm vụ: Thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài và nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân khác; Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị làm việc từ các nguồn kinh phí tại đơn vị.

Qua đó, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các sai phạm phát hiện qua thanh tra nếu có.

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01-01- 2014 đến ngày 31-12-2015.

Thanh Tàu