UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 6042/UBND-KT cho ý kiến về việc thanh lý tài sản cố định của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích.

Thanh ly tai san co dinh cua Cong ty Thuy loi song Tich - Anh 1

Theo đó, UBND TP Hà Nội nhận được công văn của Sở Tài chính về việc thanh lý tài sản cố định của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích. Sau khi xem xét, UBND thành phố chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính, cho phép Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích thanh lý các tài sản co định đã hết khấu hao, bị hư hỏng nặng thuộc các trạm bơm: Hát Môn, Đồng Trúc, Đầm Quâng; tổng giá trị tài sản cố định thanh lý theo sổ sách kế toán tại thời điểm 30/6/2016 là 419.488.238 đồng; giá trị khấu hao lũy kế đến ngày 30/6/2016 là 419.488.238 đồng.

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích có trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh lý tài sản cố định đúng quy định pháp luật. Việc thanh lý tài sản cố định không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ công ích của Công ty được UBND TP Hà Nội giao.