(VTC News) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật trên cơ sở nâng cấp Khoa Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật trực thuộc Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP. Hồ Chí Minh theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Khoa Kinh tế thuộc ĐHQG TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 441/QĐ-ĐHQG/TCCB ngày 6/11/2000 của Giám đốc ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở đào tạo trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Kinh tế - Luật theo tiêu chí chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế... BIẾT ĐIỂM THI ĐẠI HỌC SỚM NHẤT Soạn: DT gửi 8330 Ví dụ: Xem điểm của thí sinh có Số báo danh là BKA10123 Soạn tin: DT BKA10123 gửi 8330 TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN 2009 Soạn: DC gửi 8330 Ví dụ: DC BKA 102 gửi 8330 TRA CỨU SỐ THỨ TỰ ĐIỂM THI Soạn: TT gửi 8330 Ví dụ: TT BKA10123 gửi 8330 (Số báo danh ghi như trong phiếu báo thi, gồm cả mã trường) Trần Vũ