Coi công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên, sinh viên là một nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu.

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng GTVT đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ GTVT theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 27/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đến dự có Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý. Trong những năm gần đây, Trường đã có những bước tiến đột phá trong việc đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Về phát triển đội ngũ, nhà trường đã có gần 80% giảng viên đạt trình độ thạc sỹ trở lên, đáp ứng tiêu chí của một trường đại học. Chương trình đào tạo liên tục được đổi mới, cập nhật, bám sát nhu cầu thực tiễn sản xuất. Cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng hiện đại, trọng điểm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học và đào tạo. Chất lượng đào tạo từng bước được cải thiện. Sinh viên, học sinh của Trường sau khi tốt nghiệp đã sớm thích nghi với môi trường, công tác, đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn sản xuất. Đây là một trường trọng điểm của ngành GTVT, có 66 năm xây dựng phát triển và kinh nghiệm đào tạo lý thuyết gắn với thực tiễn sản xuất. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã biểu dương những thành tích mà thầy và trò của Nhà trường đã đạt được. Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành GTVT đang từng bước triển khai chiến lược phát triển GTVT giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến 2030, với mục tiêu phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, vận tải và công nghiệp, dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đáp ứng những mục tiêu đó, nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chất lượng cao cho Ngành ngày càng trở nên cấp thiết. Yêu cầu đội ngũ này phải đạt chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ; có trình độ để tiếp thu và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất, có năng lực cạnh tranh với nguồn nhân lực của các nước tiên tiến trong khu vực và từng bước tiếp cận với trình độ của các nước phát triển trên thế giới. Bộ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới, Nhà trường cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ... của mỗi tổ chức, cá nhân trong môi trường của một trường đại học. Chú trọng đạt chuẩn về trình độ đối với những vị trí cán bộ chủ chốt và đội ngũ giảng viên. Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo. Giữ vững quan điểm phát triển bền vững, không chạy theo lợi nhuận, không thương mại hóa đào tạo. Đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá để đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng các yêu cầu chuẩn đầu ra; đa dạng hóa các loại hình đào tạo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng các yêu cầu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Phát triển nhanh công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hiện đại hóa công tác quản lý của nhà trường. T.P