Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai.

Theo đó, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai (Laocai Community College) có trụ sở chính đặt tại phường Nam Cường và cơ sở 2 đặt tại phường Kim Tân thuộc thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Lào Cai trước đây. Trường Cao đẳng là cơ sở giáo dục đại học công lập, đào tạo đa cấp, đa ngành, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn, là cơ sở nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, liên kết đào tạo trong nước, hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo. Ước tính hàng năm, Trường sẽ đào tạo cung cấp cho địa phương khoảng 1.000 cán bộ chuyên môn các ngành có trình độ trung cấp và cao đẳng, giúp Lào Cai có điều kiện chủ động tăng nhanh số lượng lao động được qua đào tạo ở các cấp độ, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai và các tỉnh bạn. Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai phấn đấu sẽ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về kinh tế, kỹ thuật có uy tín trong nước, cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên môn cao, đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với sự phát triển của kỹ thuật và nền kinh tế toàn cầu.