(TNO) UBND TP.HCM ngày 15.10 đã quyết định tổ chức lại Trung tâm thông tin tư vấn kinh tế Thanh niên thành Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thuộc Hội LHTN TP.HCM (trụ sở tại số 2 Alexandre de Rhodes, P.Bến Nghé, Q.1).

Trung tâm có nhiệm vụ quản lý khai thác các nguồn vốn cho thanh niên vay để học tập và làm kinh tế; hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; làm đầu mối đại diện và triển khai thực hiện các liên kết, hợp tác giữa Hội LHTN và Thành đoàn TP.HCM với các đối tác nhằm đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; Đẩy mạnh mối quan hệ giao lưu khoa học, thông tin kinh tế, quản lý giữa các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Nhà nước; tạo môi trường gặp gỡ nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và hợp tác giữa các nhà doanh nghiệp trẻ; Tổ chức báo cáo, thảo luận, triển lãm về các đề tài khoa học kinh tế, kinh nghiệm quản lý kinh tế; tổ chức bồi dưỡng kiến thức kinh tế và nghiệp vụ quản lý; phối hợp với các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu để thực hiện công tác đào tạo cho các nhà doanh nghiệp trẻ… Minh Nam