Sáng ngày 15/12, Văn phòng Chủ tịch nước cũng đã công bố Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

* Chuyển nhượng cổ phần phát hành riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu một năm Yêu cầu đặt ra đối với Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung lần này nhằm đáp ứng thực hiện các cam kết của Việt Nam gia nhập WTO, phù hợp với các luật có liên quan và nâng cao yêu cầu quản lý nhà nước. Cụ thể, Luật hiện hành chưa quy định về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, về tái bảo hiểm bắt buộc, phân loại nghiệp vụ bảo hiểm, đấu thầu, hợp tác và cạnh tranh trong dịch vụ bảo hiểm. Theo đó, về đấu thầu trong cung cấp dịch vụ bảo hiểm hiện vẫn chưa thực hiện nghiêm túc, từ đó dẫn tới những biểu hiện thiếu minh bạch trong cạnh tranh. Việc hợp tác trong kinh doanh bảo hiểm cũng còn một số tồn tại cần khắc phục như các doanh nghiệp bảo hiểm trực thuộc tập đoàn mẹ nhằm khép kín dịch vụ bảo hiểm trong nội ngành. Một số doanh nghiệp bảo hiểm lại hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước hay chủ đầu tư để chỉ định, ép buộc mua bảo hiểm hoặc can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm. Với yêu cầu nâng cao quản lý nhà nước trong kinh doanh bảo hiểm, Luật mới đã bổ sung thêm các quy định về giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, từ khâu chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp đến chuyển đổi mô hình và giám sát nghiệp vụ bảo hiểm… Những sửa đổi, bổ sung lần này của Luật Kinh doanh bảo hiểm không chỉ đáp ứng nhu cầu lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn bảo đảm an toàn và tính thanh khoản để bồi thường cho khách hàng hoặc trả tiền bảo hiểm kịp thời cho các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Luật cũng bắt buộc các doanh nghiệp phải trích lập Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Luật này cũng có hiệu lực thi hành từ 1/7/2011.