Ngày 4-12, Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Ba-li (In-đô-nê-xi-a), đã quyết định thành lập Nhóm điều phối có trách nhiệm quyết định những nội dung chủ chốt của kế hoạch hành động dài hạn nhằm đối phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu.