Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 19/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2012 về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 19/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2012 về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

CôngThương - Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là khu vực có ranh giới địa lý xác định, thuộc lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, có không gian kinh tế riêng biệt gồm toàn bộ thành phố Móng Cái. Khu kinh tế này được tổ chức thành khu phi thuế quan và các khu chức năng.

Hoạt động và cơ chế, chính sách đối với khu kinh tế này thực hiện theo pháp luật về đầu tư, Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Quyết định 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2009 về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu và pháp luật có liên quan.