Theo yêu cầu của Luật Quản lý thuế, thực tiễn của hoạt động kinh doanh dịch vụ thuế và nhu cầu của các tổ chức cá nhân nộp thuế, được sự ủng hộ của Bộ Tài Chính, Bộ Nội Vụ đã chính thức ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội Tư vấn thuế Việt Nam.