P.V

Thanh lap BQL KKT Dung Quat va cac KCN Quang Ngai - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1915/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) Dung Quất và các Khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi. Theo Quyết định, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) được thành lập trên cơ sở hợp nhất BQL KKT Dung Quất đã được thành lập theo Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg ngày 5-4-2005 của Thủ tướng Chính phủ và BQL các KCN Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 830/TTg ngày 7-10-1997 của Thủ tướng Chính phủ. BQL là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với KKT Dung Quất và các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong KKT Dung Quất và các KCN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.