(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Long An trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Long An.

BQL là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Long An, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Long An. BQL này cũng quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. BQL có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Cơ cấu tổ chức của BQL gồm có văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đại diện BQL tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Hoàng Diên