Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công”.

Thanh lap Ban Chi dao quan ly tai nguyen nuoc Me Cong - Anh 1

Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ với mục tiêu thiết lập hệ thống thông tin tài nguyên nước hiện đại cho lưu vực sông Mê Công; đồng thời, tăng cường mạng lưới khí tượng thủy văn, hệ thống dự báo và cảnh báo lũ ở Tây Nguyên.

Ban Chỉ đạo Dự án sẽ chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Dự án theo đúng các mục tiêu đã đề ra; đôn đốc các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Dự án bảo đảm hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện Dự án.

Thu Giang