Quy hoạch phát triển đến năm 2010, Thanh Hóa hình thành tám khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung.