Kể từ khi mạng di động đầu tiên của Việt Nam ra đời cho đến nay đã 15 năm, 3 mạng di động đã được thành lập theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC). Hiện tại, chỉ còn 2 mạng di động hoạt động theo hình thức này. Thế nhưng…