Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) và NXB Thế giới vừa giới thiệu đĩa CD-Rom Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. CD-Rom này được xuất bản bằng ba thứ tiếng Việt, Anh và Pháp.