Đó là yêu cầu mà Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đặt ra đối với tập thể Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của đơn vị này vào chiều 18/12.

Tham muu kip thoi, chat luong, co tinh chien luoc cho lanh dao UBND tinh - Anh 1

Cùng dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn.

Tham muu kip thoi, chat luong, co tinh chien luoc cho lanh dao UBND tinh - Anh 2

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Minh Đạo trình bày báo cáo công tác chuyên môn năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của năm. Từ ngày 1/1 đến 15/12/2016, Văn phòng đã tiếp nhận, tham mưu xử lý 34.747 văn bản đến; trong đó 24.424 văn bản của địa phương, 4.794 văn bản của bộ, ngành trung ương, 975 văn bản của Chính phủ, 1.199 giấy mời, 713 đơn thư, 460 văn bản mật, 1.090 văn bản "một cửa". Thẩm tra, soát xét, tham mưu ban hành 12.264 văn bản đi. Trong đó 6.888 công văn, 3.640 quyết định, 49 văn bản quy phạm pháp luật, 471 giấy mời, 196 văn bản mật, 24 công điện, 480 thông báo, báo cáo, tờ trình; 14 chỉ thị, 150 văn bản quy hoạch mặt bằng, 286 văn bản của Văn phòng.

Tham muu kip thoi, chat luong, co tinh chien luoc cho lanh dao UBND tinh - Anh 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Hoạt động của Văn phòng mặc dù có quy chế, quy trình, quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và trình tự xử lý các nghiệp vụ nhưng việc thực hiện chưa thực sự nền nếp, chặt chẽ

Đặc biệt, Văn phòng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố môi trường và chuẩn bị các điều kiện làm việc với các đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương; kịp thời tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ và khắc phục sự cố môi trường biển và lũ lụt trên địa bàn tỉnh...

Tham muu kip thoi, chat luong, co tinh chien luoc cho lanh dao UBND tinh - Anh 4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng: Văn phòng UBND tỉnh cần mạnh dạn cải cách nội bộ; lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban phải chủ động, sáng tạo trong điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Văn phòng đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp triển khai tốt nhiệm vụ các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh; thực hiện Kết luận số 05-KL/TU của BTV Tỉnh ủy; Bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động của Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tham gia tích cực trong công tác tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựn NTM của tỉnh; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác lễ tân, phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc với nhiều đoàn khách Trung ương...

Tham muu kip thoi, chat luong, co tinh chien luoc cho lanh dao UBND tinh - Anh 5

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh trao Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc...

Tham muu kip thoi, chat luong, co tinh chien luoc cho lanh dao UBND tinh - Anh 6

... và trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn

Tham muu kip thoi, chat luong, co tinh chien luoc cho lanh dao UBND tinh - Anh 7

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ trong năm của Văn phòng UBND tỉnh, đồng thời chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế.

Tham muu kip thoi, chat luong, co tinh chien luoc cho lanh dao UBND tinh - Anh 8

Về nhiệm vụ năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh cần tham mưu kịp thời, chất lượng và phải mang tính chiến lược cho lãnh đạo UBND tỉnh; tiếp tục cải tiến và tổ chức thực hiện tốt quy trình xây dựng, ban hành văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là việc thực hiện cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; không ngừng xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh cần tiên phong triển khai thực hiện Đề án 3713 của UBND tỉnh về “Đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện”. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định hoạt động nội bộ; quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả hơn; thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí các phòng, đơn vị, công chức, viên chức một cách hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị...

Nam Giang